Overheid in Groningen

Waterschap Noorderzijlvest (Groningen)

Pagina 1 van 1 (5 resultaten)

Mevr. Carla Alma

Functie: Db-lidPolitiek: Water natuurlijk
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: januari 2008 (11 jaar, 3 maanden in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Carla Alma heeft in haar portefeuille: Tweede loco-dijkgraaf, Watersysteem (Zuid), Grondwaterbeheer, KRW (Zuid), Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier (ZWK), Waterhuishoudingsplan Veenhuizen/Fochtelooerveen De Slokkert, Visserij, Bestuurlijk overleg hengelsportfederatie, Schouwkaarten, Peilbesluiten (Zuid), Smildegerveen, Molenstichting (Hunsingo en Fivelingo tot fusie), Cultuurhistorie (incl. waterhuish. werken + waarhuizen), Bestuurslid Groninger Monumentenfonds, Duurzaamheid, Bestuurlijk overleg Provincie Drenthe, Bestuurlijk overleg gemeenten: Leek, Marum, Zuidhorn en Grootegast, Stedelijk Water (watersystemen) / Waterpas Groningen, Internationale zaken en samenwerking, Educatie en begeleiding jeugdbestuurder, Uniecommissie Internationale zaken (Cinter) en Plaatsvervanger portefeuille Luitjens.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bestuursperiode 2009-2015    
Tweede loco-dijkgraaf Carla Alma heeft als portefeuille:
Watersysteem-zuid, Waterberging, VIEP-overleg (samen met dijkgraaf), Landinrichtingscommissie Roden-Norg, Landinrichtingscommissie Peize / Waterberging, Visserij, Grondwaterbeheer, KRW-NBW / RBW 2000+ (voor zuid), POP-Centraal / Regiopark, POP-Drenthe / afstemming waterschappen Drenthe,
Gemeenten zuid: Assen, Groningen, Haren, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo, Stad Groningen / Waterpas / Stedelijk Water, Waterbeheersingsplan Veenhuizen / koppeling Fochterloërveen - De Slokkert, Renovatie sluis Hut, Internationale zaken en samenwerking, Uniecommissie Watersystemen (CWS) en verantwoordelijk voor de Uniecommissie Internationaal (Cinter) vanuit het waterschap Noorderzijlvest.

Dhr. Douwe Hollenga

Functie: Db-lidPolitiek: CDA
Oppositie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: februari 2017 (2 jaar, 2 maanden in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2017-2018
Douwe Hollenga heeft in zijn portefeuille: Watersysteem (Noord), Beheer- en onderhoudsplan watersysteem, Peilbesluiten (Noord), KRW (Noord), RAK Appingedam-Delfzijl, Lauwersmeergebied, PBOW (Provinciaal Bestuurlijk Overleg Wetterskip Fryslân), Noordpolderzijl, Bruggen, Coördinatie schaatstochten, Vaarwegen/ nautisch beheer, Bestuurlijk overleg gemeenten: De Marne, Eemsmond, Loppersum, Winsum, Bedum, Appingedam en Delfzijl, Uniecommissie watersystemen (CWS) en Plaatsvervanger portefeuille Van Zanten.

Dhr. Eisse Luitjens

Functie: Db-lidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: april 2015 (3 jaar, 12 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Bedrijfsvoering, Economische ZakenToelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Eisse Luitjens heeft in zijn portefeuille: Loco-dijkgraaf, Veiligheid / zeekeringen, Regionale keringen, HWBP, Financiën, Hefpunt, Het Waterschapshuis, Bedrijfsvoering / ICT, Auditcommittee, Arbo en Veiligheid, Bestuurlijk overleg provincie Groningen, Plaatsvervanger in Crisismanagement, Uniecommissie Waterkeringen (CWK), Groningen Seaports, Marconi, Project Ecologie en Economie, Digitalisering en Plaatsvervanger portefeuille Alma.

Dhr. Bert Middel

Functie: DijkgraafPolitiek: PvdAIn dienst sinds: januari 2012 (7 jaar, 3 maanden in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Bert Middel heeft in zijn portefeuille: Voorzittersrol, Bestuurszaken, Algemene vertegenwoordiging/representatie, Personeel & Organisatie / voorzitter GO, Crisismanagement / Calamiteiten, Lid DB plus, Veiligheidsregio Groningen (mede namens Hunze en Aas), Aardbevingendossier (EZ/NAM), Landelijk overleg Deltaprogramma, Lid Stuurgroep Deltaprogramma (zoetwater, Wadden en IJsselmeer), Lid Stuurgroep KRW-NBW/RBW 2000+, Lid Bestuurlijk Kernteam, Deltaprogramma, Communicatie, Woordvoering portefeuille-overstijgende zaken, Unie-ledenvergadering en Uniecommissie CBCF, Nederlandse Waterschapsbank, Fractievoorzittersoverleg, Lid Stichting Dijk-Weringfonds, Lid bestuur Vereniging voor Belangenbehartiging, voorzitters van Waterschappen (VBVW), Bestuurslid Vereniging van Kring van voorzitters van waterschappen (KVvW) en Lid RBO-Rijn Noord en Nedereems.

Bestuursperiode 2012-2015
Bert Middel heeft als portefeuille: Bestuurszaken, Personeel & Organisatie, Crisismanagement / Calamiteiten, VIEP, Stuurgroep KRW-NBW / RBW 2000+, Communicatie, Unie-ledenvergadering, Plaatsvervanging in DB-taken / Uniecommissies en verantwoordelijk voor Diverse externe taken in het waterschap Noorderzijlvest.

De voorzitter (dijkgraaf) dient de goede behartiging van de taken van het waterschap te bevorderen. Daarnaast vertegenwoordigt hij het waterschap in en buiten rechte en is hij op grond van de Waterschapswet bevoegd om bij omstandigheden waaronder de waterstaatkundige veiligheid ernstig gevaar loopt of dreigt te lopen alle maatregelen te treffen die noodzakelijk zijn om die veiligheid te waarborgen.

Dijkgraaf Bert Middel is voorzitter van het algemeen bestuur en dagelijks bestuur van het Waterschap Noorderzijlvest.
Werkzaamheden bij de Overheid: 
Bert Middel is Tweede Kamerlid van 1989-2002.
Aanverwant:2005 - 2011Dhr. Bert Middel, Burgemeester, pvda, gemeente Smallingerland2003 - 2007Dhr. Bert Middel, Lid van de 1e kamer, PvdA, Eerste Kamer1995 - 1995Dhr. Bert Middel, Statenlid, PvdA, Provincie Drenthe1994 - 2002Dhr. Bert Middel, Lid van de 2e kamer, PvdA, Tweede Kamer1978 - 1986Dhr. Bert Middel, Raadslid, PvdA, gemeente Assen

Dhr. Bob van Zanten

Functie: Db-lidPolitiek: Categorie Ongebouwd (Agrarisch)
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: januari 2009 (10 jaar, 3 maanden in dienst)
Toelichting: Bestuursperiode 2015-2019
Bestuurslid Zanten heeft zijn portefeuille: Derde loco-dijkgraaf, Muskusrattenbeheer incl. NONL samenwerkingsverband, Bodemdaling/Bodemdalingscommissie, Baggeren/baggerplan, Vergunningverlening en handhaving, Waterkwaliteit en zuivering, Waterketenintegratie, Bestuurlijk clusteroverleg en clusteroverstijgend overleg waterketen, Slibverwerking, Uniecommissie Waterketens en emissies (CWE), Bestuurlijk overleg gemeenten: Tynaarlo, Noordenveld en Ten Boer, Gemeenschappelijke regeling m.b.t. rwzi Garmerwolde en laboratorium, Molenstichting Westerkwartier en Plaatsvervanger portefeuille Bos.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Bestuursperiode 2009-2015
Bestuurslid Zanten heeft als portefeuille: Waterzuivering, waterketen, Taskforce Garmerwolde, Swiss Combi, RioNoord, IBA's, Vergunningverlening / handhaving (extern), POP-west, Gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Zuidhorn, Landinrichting Lutjegast- Doezum, Molenstichting Westerkwartier, Uniecommissie Waterketens en emissies (CWE) en verantwoordelijk voor de Cultuurhistorie in het waterschap Noorderzijlvest.