Overheid in Groningen

Gemeente Stadskanaal (Groningen)

Pagina 1 van 4 (34 resultaten)

Mevr. Goziena Brongers-Roffel

Functie: WethouderPolitiek: CDA
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: mei 2015 (5 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Ruimtelijke ordening , Landelijk gebied / Water / Natuur, Cultuur, Verkeer en Vervoer, Monumentaal erfgoed, Wonen en VolkshuisvestingToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Goziena Brongers-Roffel (CDA) heeft in haar portefeuille: Ruimte en Wonen: Ruimtelijke ordening, Omgevingswet/omgevingsplan, Volkshuisvesting, Stads- en dorpsvernieuwing, Integrale gebiedsontwikkeling Musselkanaal, Grondexploitatie, Monumentenzorg en cultureel erfgoed,Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan, Wijkgericht werken, Speelplaatsen, Zwembaden, Omgeving en natuur: Plattelands- en landschapsontwikkeling, Openbaar groen en wegen, Natuur, Agrarische Zaken, Verkeer en Vervoer: Openbaar vervoer, Verkeersveiligheid, Cultuur: Stimulering kunst en cultuur incl. vorming, Museale zaken, Theater Geert Teis, Projecten: Omgevingswet, Regionaal Woon- en leefbaarheidsplan, Gebiedsontwikkeling Musselkanaal, Snel internet, Wijkcentrum Cereswijk, Doorontwikkeling wijkgericht werken en Zwembaden.

Goziena Brongers is de 2e locoburgemeester.

Bestuursperiode 2015-2018
Goziena Brongers-Roffel (CDA) heeft in haar portefeuille: Omgeving en natuur: Plattelands- en landschapsontwikkeling, Openbaar groen en wegen, Natuur, Agrarische zaken, Verkeer en Vervoer: Openbaar vervoer, Regionale en lokale infrastructuur (spoor, weg, lucht), Verkeersveiligheid, Openbare verlichting, Milieu en Handhaving: Milieubeleid en beheer, Water en riolering, Afval, Bodem, Geluidshinder, Vergunningverlening, toezicht en handhaving, Toerisme en Recreatie: Toeristisch beleid en regionale samenwerking, Miniatuurpark, Hippisch recreatiepark, Cultuur: Stimulering kunst en cultuur, Kunstzinnig en culturele vorming, Bibliotheek, Cultuurhistorisch erfgoed en museale zaken en Theater Geert Teis.
Werkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf eind 2017 wordt Goziena Brongers tijdelijk als wethouder vervangen.

Dhr. Johan Hamster

Functie: WethouderPolitiek: ChristenUnie
Coalitie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: april 2010 (10 jaar, 10 maanden in dienst)
Portefeuille: Financiën, Jongeren / Jeugdzorg, Belastingen, Sociale Zaken, Bibliotheek, Onderwijs, Zorg / WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)Toelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Johan Hamster (ChristenUnie) heeft in zijn portefeuille: Onderwijs: Lokaal onderwijs, Onderwijshuisvesting, Volwasseneducatie, Leerplicht, Kinderopvang, Peuterspeelzalen, Bibliotheken
Jeugd: Jeugdzorg, Jeugdwelzijn, Passend onderwijs, Centrum Jeugd, Gezin en Veiligheid, Werk en Inkomen: Uitvoering Participatiewet, Trainings- en Diagnosecentra, Arbeidsmarkt, Werkvoorzieningsschap Wedeka, Inkomensvoorzieningen, Financiën: Coördinatie begroting/meerjarenraming en jaarverslag/jaarrekening, Financiering en belegging, Belastingen en leges, Projecten: Commerciële werkplaatsen, Doorontwikkeling Training en Diagnose Centra, Preventie Jeugd en Gezin, Doorontwikkeling Jeugdhulp, Meerjarenplan Onderwijshuisvesting, (Onderwijs)huisvesting Maarsveld en Taalhuizen.

Johan Hamster is de 1e locoburgemeester.

Bestuursperiode 2016-2018
Wethouder Johan Hamster (ChristenUnie) heeft in zijn portefeuille: Onderwijs: Lokaal onderwijs, Onderwijshuisvesting, Volwasseneducatie, Leerplicht, Kinderopvang, Peuterspeelzalen Jeugd: Decentralisatie jeugdzorg, Passend onderwijs, Centrum Jeugd, Gezin en Veiligheid, Werk en Inkomen: Decentralisatie Participatiewet, Arbeidsmarkt, Werkvoorzieningsschap Wedeka, Inkomensvoorzieningen, financiën: Coördinatie begroting/meerjarenraming en jaarverslag/jaarrekening, Financiering en belegging, Belastingen en leges

Johan Hamster is de tweede locoburgemeester bij de gemeente Stadskanaal.

Bestuursperiode 2014-2016
Wethouder Johan Hamster (ChristenUnie) heeft in zijn portefeuille: 3 decentralisaties: Coördinerend portefeuillehouder, Invoering visie op sociaal domein (toegangsmodel), Onderwijs: Lokaal onderwijs, Onderwijshuisvesting, Volwasseneducatie, Leerplicht, Kinderopvang, Peuterspeelzalen
Jeugd: Decentralisatie jeugdzorg, Passend onderwijs, Begeleid wonen jongeren, Haltbureau, Zorg: Decentralisatie AWBZ , Centrum voor Jeugd, Gezin en Veiligheid en Gehandicaptenzorg.

Bestuursperiode 2010-2014
Wethouder Johan Hamster (ChristenUnie) heeft in zijn portefeuille: 1 Onderwijs: Openbaar- en bijzonder onderwijs, Lokaal onderwijsbeleid, Onderwijshuisvesting (met uitzondering van Noorderpoort), Leerplicht, Kinderopvang, Peuterspeelzalen (Vervanger: Jan-Willem van de Kolk) 2 Sport: Sportbeleid, Sport stimulering en ondersteuning, Sportvoorzieningen, Binnensportaccommodaties, Buitensportaccommodaties, Zwembaden (Vervanger: Erik Bieze) 3 Jeugdbeleid en Jeugdwelzijn: Jeugdactiviteiten (inclusief Jongerencentra), Begeleid wonen jongeren, Problematiek rechtsradicale jeugd, Problematiek loverboys, Jeugd- en Alcohol-beleid, Haltbureau, Speelplaatsenbeleid (Vervanger: Jan-Willem van de Kolk) 4 Projecten: Noorderpoort en verantwoordelijk voor MFA Noord in de gemeente Stadskanaal.
Werkzaamheden bij de Overheid:


Vanaf medio 2018 is Johan Hamster bestuurslid bij de Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG).

2006 - 2010 
Johan Hamster is gemeenteraadslid van de ChristenUnie (CU)-fractie Stadskanaal. 


Dhr. Marc Verschuren

Functie: WethouderPolitiek: GroenLinks
Coalitie
In dienst sinds: augustus 2020 (4 maanden in dienst)
Portefeuille: Accomodaties, Jongeren / Jeugdzorg, Sport, Welzijn, EmancipatieToelichting: Bestuursperiode 2020-2022
Marc Verschuren heeft in de portefeuille: Welzijn: Buurtwerk, Ouderen, Algemeen maatschappelijk werk incl. vrijwilligerswerk, Emancipatie, Vluchtelingen incl. inburgering, Armoedebestrijding en schuldhulpverlening, Toegankelijkheidsbeleid, Volksgezondheid: Volksgezondheid, Refaja ziekenhuis, Verslavingszorg, Zorg: WMO, Begeleid wonen, Gehandicaptenzorg, Sport: Sportzaken, Binnen- en buitensportaccommodaties, Sportbegeleiding en ondersteuning, Projecten: Geïntegreerde ouderenzorg als vervolg op Ďsamen oudí, Beschermd wonen en opvang, Wet maatschappelijke ondersteuning, Toezicht WMO & Jeugd, Binnensportaccommodaties / onderzoek Sporthal en Bestrijding eenzaamheid.

Marc Verschuren is de 4e loco-burgemeester.

Dhr. Goedhart Borgesius

Functie: WethouderPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 1
In dienst sinds: mei 2018 (2 jaar, 8 maanden in dienst)
Portefeuille: Openbare werken, Bedrijventerreinen (ontwikkeling/herstructurering) / Kantoren, Recreatie / Toerisme, Regionale samenwerking, Milieu / Duurzaamheid / Afval, Mobiliteit, Economische ZakenToelichting: Coalitieperiode 2018-2022
Wethouder Goedhart Borgesius heeft in zijn portefeuille: Economie, Innovatie en Duurzaamheid: Economische zaken incl. centrumontwikkeling Stadskanaal, Bedrijventerreinen innovatie, Spoorverbinding en transferium, Verdubbeling en verbetering N366, Agenda voor de Veenkoloniën, Detailhandel en markten, Centrumplan Stadskanaal, Internationale economische contacten, Ontwikkelingssamenwerking, Duurzame energie en energiebesparing, Openbare verlichting, Toerisme en Recreatie: Toeristisch beleid, Regionale samenwerking, Milieu en Handhaving: Milieubeleid en beheer, Water en riolering, Afval, Bodem, Geluidshinder, Vergunningverlening, toezicht en handhaving, Projecten: Centrumontwikkeling Stadskanaal, Local Energy Park, Realisatie Transferium op Local Energy Park, Spoorverbinding Veendam-Stadskanaal-Emmen, Locatiemanager bedrijventerreinen Stadskanaal, Samenwerking in Innovatie (Incl. innovatiewerkplaats), Circulaire economie: van afval naar grondstof, Stadskanaal energieneutraal (nota duurzaamheid), Zonneparken,Innovatie Veenkoloniën en Waterketen.

Goedhart Borgesius is de 4e locoburgemeester.

Mevr. Grietje Schipper

Functie: RaadslidPolitiek: PvdA
Oppositie, aantal zetels: 3
In dienst sinds: maart 2014 (6 jaar, 10 maanden in dienst)

Dhr. Anton Reinders

Functie: RaadslidPolitiek: SP
Oppositie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: februari 2020 (11 maanden in dienst)

Dhr. Bert van Beek

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter ChristenUnie (2018-)
Lijsttrekker ChristenUnie (2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 5
In dienst sinds: maart 2014 (6 jaar, 10 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Gemeenteraadslid Bert van Beek is lijsttrekker voor de ChristenUnie bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014.

Mevr. JoŽlle-Maxime Ham

Functie: RaadslidPolitiek: SP
Oppositie, aantal zetels: 4
In dienst sinds: maart 2018 (2 jaar, 10 maanden in dienst)

Dhr. Erik Bieze

Functie: RaadslidPolitiek: Fractievoorzitter GBS - GemeenteBelangen Stadskanaal (2018-)
Lijsttrekker GBS - GemeenteBelangen Stadskanaal (2010, 2014, 2018)
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: maart 2014 (6 jaar, 10 maanden in dienst)
Aanverwant:2010 - 2014Dhr. Erik Bieze, Wethouder, GBS - GemeenteBelangen Stadskanaal, gemeente Stadskanaal

Mevr. Linda Huizing

Functie: RaadslidPolitiek: VVD
Coalitie, aantal zetels: 2
In dienst sinds: mei 2018 (2 jaar, 8 maanden in dienst)
Werkzaamheden bij de Overheid:
Vanaf juni 2018 wordt Linda Huizing tijdelijk als raadslid vervangen (zwangerschapsverlof).